• העסקת מתנדבים במגזר הציבורי

  מתנדב: מי שתורם מרצון מזמנו או מרצו, למשרד או יחידה בשירות המדינה, ללא תמורת שכר או גמול אחר (מלבד החזרי הוצאות לפי פסקה 16.631) וללא יחסי עובד מעביד.

   

  תפקידים

  ניתן להעסיק מתנדבים, בכפוף להוראות פסקה זו, בתפקידים כדלקמן:

  א. תפקידים שעל המתנדבים העוסקים בהם חל חוק הביטוח הלאומי בהתאם לרשימה דלהלן:

  הנחלת הלשון העברית.

  ביעור הבערות.

  חינוך מבוגרים.

  טיפול חינוכי וחברתי בקשישים משפחות, ילדים או נוער.

  קליטת עולים.

  שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים.

  טיפול בקשישים, נכים, חבולים או במשפחותיהם.

  עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או ליישובי ספר בדרך של שמירה, ביצורים, עבודה בענפי המשק או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות אלו הינה ארעית ואינה עולה על שישה שבועות רצופים.

  טיפול בחיילים ובמשפחותיהם.

  עזרה באחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים.

  טיפול במשפחות שכולות.

  סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, עבודה במחסני חירום, עודה בסדנות או עבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו.

  התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.

  אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור.

  אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ"ע וליווים.

  גמליה מסמים, מעישון או אלכוהול.

  מניעת עבריינות.

  שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים.

  פעולות תרבות על ידי אומנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או בפעולות כאמור ביישובי ספר בתקופה בה מתנהלים באותו אזור פעולות איבה.

  שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנה 2 (א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

  החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנת, על ידי משרד העבודה והרווחה, לעניין זה, "החזקה"- בכל שעות היממה.

  הנצחת זכר השואה וחלליה.

  פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים, על-פי הפניה של המשרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, או פעילות כאמור שארגון גוף ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 287 לחוק ושמקומה ומועדה נקבעו מראש.

  ב. תפקידים אחרים שלא חל עליהם חוק הביטוח הלאומי, אך יש בהם תועלת  לאומית ותרומה למטרות ציבוריות, אשר אושרו על ידי האחראי  במשרד או  מי מטעמו. במקרה של ספק יש לפנות לנציבות שירות המדינה.

  מתנדבים לתפקידים אלה יבוטחו בחברת הביטוח "ענבל", הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה.

   

  תשלומים וביטוח

   

  מתנדב זכאי לקצבת נסיעה, אם מגיע לו, בהתאם לאמור, ולקצבת אש"ל אם יצא לתפקיד חוץ, כאמור בפרק משנה 26.2.

   

  א. מתנדב המבוטח בביטוח הלאומי ונפגע אגב פעולות התנדבות, לרבות נסיעה למקום ההתנדבות וחזרה, או חלה במחלה המוכרת כמחלת מקצוע כתוצאה מפעולות ההתנדבות, זכאי וזכאים התלויים בו, לגמלאות על פי פרק ג' ו-ג' 1 לחוק הביטוח הלאומי.

   

  ב. מתנדב המבוטח בחברת "ענבל" אשר נפגע אגב פעולות התנדבות, לרבות בעת נסיעה למקום ההתנדבות ובחזרה, מבוטח לפי הפרוט הבא:

   

  1.תאונות אישיות- מוות או נכות תמידית בגבולות אחריות, כמפורט במפרט החיוב והכיסוי של הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה.

   

  2. אשפוז משלים- לפי תנאי הביטוח לאשפוז של עובדים הנשלחים בתפקיד בחו"ל.

   

  3. צד ג'/חבות המעבידים- בגבולות אחריות כמפורט במפרט החיוב והכיסוי של הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה.

   

  4. לא יבוצע תשלום כפול, הפיצוי או השיפוי יהיה לפי סעיף 1 או לפי סעיף 3 בלבד.

   

  5. סכומים אלה צמודים לשיעורים ולמועדים של תוספת היוקר לעובדי מדינה.

   

  נהלים

  א) מתנדב המבקש לעבוד בשירות המדינה יציע עצמו למשרד בו הוא מעוניין לעבוד, באמצעות טופס התנדבות בשירות המדינה. לגבי מתנדבים המבוטחים בביטוח לאומי, יש לחדש את טופס ההתנדבות כל שנה.

   

  ב) ניתן להעסיק מתנדב שהוא תושב חוץ רק אם קיבל מאת משרד הפנים, הלשכות למינהל אוכלסין, אשרה ורישיון לישיבה בארץ מסוג מתנדב (ב-4). אשר מוטבעת בדרכונו של תושב החוץ.

   

  ג) קיבל המתנדב את הטופס הממולא על ידי המשרד והתנאים המפורטים בו נראים לו, יאשר זאת בכתב בארבעת העותקים של הטופס ויחזירנו למשרד.

   

  ד) החזיר המתנדב את ארבעת עותקי הטופס למשרד, יבטח חשב המשרד את המתנדב בהתאם לנאמר בסעיף 4 בטופס הבקשה.

   

  ה) מתנדב כנ"ל שהודיע כי בדעתו להפסיק להתנדב בהתאם להוראות סעיף 5 בטופס הבקשה, יודיע מנהל משאבי אנוש מיד על הפסקת עבודת המתנדב לחשב המשרד ולמוסד לביטוח לאומי או לחברת "ענבל"- אם המתנדב מבוטח אצלה.