חזון ועקרונות בית הספר

העשייה החינוכית בכללה מונעת מכוח האמונה בזכותו של כל תלמיד\ה לחינוך והשכלה, הכרה בשונות בין התלמידים\ות ובזכותו\ה של הפרט לייחודיות וכבוד והאמונה ביכולתם המקצועית של המורים\ות וביכולתם להיות אנשי ונשות חינוך, תוך הכרה בשונות בין המורים\ות ובזכותו\ה של הפרט לייחודיות וכבוד.

לכן חזון בית הספר הוא ליצור מציאות שבה התלמידים\ות והמורים\ות חווים חוויה של כבוד ("הדדיות" טיפוח הדימוי העצמי "אני שווה", מוגנות), שייכות ("תחושת בית", וקהילתיות), עניין (אתגר,השכלה והרחבת הדעת) ומשמעותיות (רלוונטיות למטרות שלשמן אני פה), התלמידים\ות בלימודיהם\ן והמורים\ות בעבודתם\ן.

1. באשל הנשיא ניתן מענה לאוכלוסיות קהילתיות מלאות במסגרות מתאימות לצרכים הייחודיים של תלמידים ברמות השונות.
2. בבית הספר נקיים מסגרות לימוד המאפשרות לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי ולכל מורה לקדם את כל תלמידיו. מסגרות אלו כוללות כתות לימוד קטנות ומסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
3. עבור התלמידיםות מהווה בית הספר מסגרת לימודית וחברתית, העונה על הצרכים של הפרט בתוך הקבוצה ומעניקה תחושת מוגנות ומסוגלות, הן מבחינה לימודית והו מבחינה חברתית.
4. אשל הנשיא היא מערכת חינוכית השואפת לתת לתלמידה את מה שצריך בזמן הנכון. תהליכי הלימוד והחינוך הערכי נבנים מתוך הבנה מקצועית והתחשבות בגילם של הלומדיםות, יכולותיהםן הקוגניטיביות והרגשיות על פי הגיל, ומסוגלותםן האינטלקטואלית בכל שלב, כך שהמטלות הלימודיות מאפשרות התמודדות אמיתית, עבודה עצמאית והתקדמות, שלב אחר שלב, והחינוך הערכי בנוי בהתאם לנושאים ותחומי עניין רלוונטיים לגיל.
5. התקשורת בבית הספר היא תקשורת פתוחה שבה לכל תלמיד ומורה יש אפשרות לפנות באופן ישיר לכל גורם בכפר.
6. בבית הספר נקיים מערכת מסודרת של הערכה ומשוב
לתלמידים למורים ולפעילויות השונות בבית הספר. מטרת מערכת זו לקדם את התלמידים והמורים, לייעל את המערכת ולשפר את הפעילויות השונות.
7. עיקר העבודה בבית הספר תעשה בצוותים (חינוך, מקצוע, צוותי משימה וכיו"ב) תוך שיתוף פעולה מלא ולמידה הדדית בין חברי הצוות.
8. מקיימים מסגרות לחיזוק תחושת ה"קהילתיות" בתוך צוות המורים בבית הספר (השתלמויות בית ספריות, ערבי לימוד משותפים, ערבי מורים בפורום מלא לפגישות עבודה עם ההנהלה, מסיבות ועוד).
9. בית הספר רואה עצמו כבית ספר קהילתי הנותן מענה לקהילות מלאות על פי צרכי הקהילות. בית הספר מכיר בשונות ובייחודיות של הקהילות השותפות ובהתאם לכך מכוון את פעילותו ומשתדל להיענות לצרכים המיוחדים של כל קהילה וקהילה.
10. ההורים מהווים נדבך חשוב בפעילות החינוכית ובית הספר רואה בהם גורם משמעותי ביכולתו החינוכית.
11. בית הספר רואה את תלמידיו אקטיביים בתהליך הלמידה. תלמידים הלוקחים אחריות מלאה על למידתם ומחויבות לעמוד במטלות הנדרשות מהם בבית הספר, תוך מחויבות למיצוי מלוא יכולותיהם החברתיות והאינטלקטואליות.
12. בית הספר מעודד את תלמידיו לסולידאריות חברתית הבאה לידי ביטוי במעורבות בתהליכים חברתיים ערכיים המתרחשים בחברה הישראלית, בהתנדבות במסגרות הנזקקות לסיועם (בתי חולים, בתי אבות, אקי"ם וכיו"ב) וביציאה לשנת שירות.
13. בית הספר מטפח את הייחודיות של המוריםות ,מעודד ומקדם יוזמות של מוריםות לדרכים יצירתיות בהוראה וחינוך.
14. המשק החקלאי של בית הספר הוא תשתית חינוכית מטופחת הן למטרות החינוך לערכי העבודה והן למטרות לימודיות בתחום מדעי החיים והחקלאות. כלל תלמידיות בית הספר משולבים בפעילות במשק, במתכונות שונות על פי הגיל ומסלולי הלימוד.
15. כלל המורים באשל הנשיא שותפיםות ומחויבים לתהליכי החינוך וההוראה, בכל המסגרות (מסגרת הלימודים הפורמאליים ומסגרת החינוך החברתי-ערכי), ואכפתיים כלפי תלמידיהםן ותלמידותיהםן השונים, כך, שבבית הספר מתרחשת למידה מאתגרת השואפת להישגיות, מרחיבה את הדעת (אף מעבר לנדרש על פי תוכנית הלימודים), מחנכת במודע לחשיבה ביקורתית (חברתית-ערכית) ומשמעותית, כיוון, שיש בה מידה רבה של רלוונטיות לחיים של התלמידיםות גם במציאות החוץ בית ספרית.

חזון התקשוב של בית הספר "המאה ה-21"

בית הספר יחזק את המשמעות של התנהלות בסביבה מתוקשבת, הן בהיבטים הארגוניים והן בהיבטים הלימודיים – אקדמיים. מורי/ות בית הספר ייחשפו ויוכשרו להתמצאות ולשימוש בסביבות למידה חדשניות ולשיטות הוראה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. המורים/ות יבינו את תפקיד בית הספר ואת תפקידם/ן בהצמחת בוגרים/ות בעלי/ות מיומנויות מתאימות למאה ה-21, ויתנו לכך ביטוי בדרכי ההוראה – למידה המתרחשים בכיתות תוך דגש על למידת חקר, איתור מידע, מיונו והערכתו.

בכיתות ניתן יהיה לצפות בתלמידים/ות חוקרים/ות העושים/ות שימוש בכלים מתוקשבים כאמצעי להרחבת הידע והעמקתו, למידה עצמאית כיחידים ובקבוצות, תוך שיתוף במידע ופיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה.

אמצעי התקשוב ישרתו גם תהליכים של תקשורת בין-אישית, הערכת תלמידים/ות והערכת עמיתים, באופן שיאפשר שותפות רחבה ופעילה  של תלמידים/ות ומורים/ות.