חטיבת הביניים

חטיבת הביניים באשל הנשיא מונה כ- 620 תלמידים.

התלמידים הצעירים מגיעים אלינו ממגוון הישובים בנגב. בכל שכבה 6 כיתות.

עם הגעתם של התלמידים לאשל-הנשיא מתחיל מפגש מתמשך של לימוד ועשיה חברתית ולכן מושם דגש על בניית השייכות לבית הספר לשכבה לכיתה וכן לערכים כלכליים המאפיינים את אשל-הנשיא.

ככלל, מנחה אותנו התפיסה האומרת כי לחינוך תפקיד בתהליך הפיכתם של ילדים למבוגרים מועילים ואחראים. לכן בצד הלמידה והעשרת הידע, עלינו כמחנכים ליטול חלק בהקניית ערכים, בפיתוח תרבות ולהיות שותפים בתהליך התבגרותו של היחיד כחלק מהחברה.

מתוך תפיסה זו, בצד לימוד מגוון של מקצועות וטיפוח המצויינות, מוקדש זמן לפעילות חברתית כשהדגש הוא על פיתוח ערכים הומניסטים, דמוקרטיים יהודיים וציוניים.

תקנון משמעת חט"ב

כללי המשמעת הנהוגים בחטיבה:
1. התלמידים חייבים להופיע לכל ימי הלימודים והעבודה המתקיימים בביה"ס ומחוצה לו. התלמיד חייב להצדיק את היעדרותו (אישור הורים / רופא) בפני מחנך הכיתה.
2. על התלמיד לתפקד כראוי במהלך השיעורים כנדרש ע"י מוריו.
3. חל איסור מוחלט על נשיאת סכינים, אולרים ואביזרים מסוכנים אחרים בביה"ס ובפעילות מטעם ביה"ס.
4. תלמיד לא ייצא מהכיתה במהלך השיעור ללא אישורו של המורה.
5. תלמיד שהוצא מהכיתה, ע"פ שיקולו של המורה, חייב להמתין ליד מקום הלימוד.
6. על התלמידים להגיע בלבוש הולם, נקי ומסודר. היחפנות אסורה.
7. התלמיד לא יתנהג בגסות רוח או באלימות כלפי הזולת או כלפי רכוש ביה"ס.
8. העישון בביה"ס ובכפר אסור.
9. אין לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור של מחנך, מרכז שכבה או מנהל.
10. איחורים: עם הישמע הצלצול חייב התלמיד להיכנס לכיתה. אם איחר, עליו להצדיק את האיחור בפני המורה המלמד.
11. ע"פ הנחיית משרד החינוך אין לאפשר לתלמיד נסיעה לחו"ל, נופש וטיולים פרטיים על חשבון ימי לימוד – הסמכות לאשר נסיעות במקרים חריגים נתונה בידי מפקח ביה"ס. הבקשה תופנה למנהל ביה"ס לא יאוחר משבועיים
לפני המועד.
12. שיעוריו של מורה ממלא מקום הם שיעורים לכל דבר. על התלמיד לתפקד במהלכם כמו בכל שיעור אחר.
13. אם לא הגיע המורה לשיעור ולא נמסרה הודעה לתלמידים מטעם המערכת – ייפנו נציגי הכיתה למזכירות
שתורה להם כיצד לנהוג.
14. התנהגות בהפסקות: על התלמיד לשמור על כללי התנהגות תקינים הן בשטח בניין ביה"ס והן מחוצה לו.
15. חל איסור מוחלט על משחקי כדור בתוך המבנים.

טיפול וענישה

טיפול וענישה בהפרות משמעת נתונים לשיקול דעתו של המורה, תוך התייעצות עם הנוגעים בדבר בכפוף לחוזר מנכ"ל.

האמצעים

שיחה, אזהרה בעל-פה, מכתב אזהרה, זימון הורים לשיחה, הטלת מטלות השלמה בשעות שלאחר הלימודים או בבית, השעיה משיעורים בודדים או מביה"ס.