תקנון עבודה בענפי המשק

כללי

העבודה במשק החקלאי ובענפי השירותים הינה חלק מתוכנית הלימודים המאפיינת את "אשל הנשיא", ועל-כן מהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של התלמיד הלומד בבית ספרנו. בעבור חלק מהתלמידים מאפשר השילוב בין לימודים עיוניים ועבודה מעשית למידה יישומית ואינטגרציה בין מקצועות שונים.

כלל תלמידי בית הספר מחויבים ביום עבודה אחד בשבוע על פי מערכת השעות הבית ספרית. כמו כן מחויבים תלמידי ט' – י' גם בשבוע עבודה אחד במהלך חופשת הקיץ.

הנוכחות בימי העבודה בקיץ הינה חובה וברצף אלא אם תואם אחרת עם סידור עבודה. גם היעדרות מוצדקת מחויבת בהחזר. היעדרות בלתי מוצדקת תחויב בכפל ימים.

אנו מאמינים כי תלמיד העובד ולומד במסגרת זו סופג ערכים חינוכיים חשובים: הוא רוכש מיומנויות עבודה, מתנסה בהשתלבות במערך עבודה ובעבודת צוות ומפנים את ערך השמירה על איכות הסביבה. בד בבד, מזמן יום העבודה הזדמנות נוספת, שונה במהותה, הן להכיר את האחר והן לתת ביטוי ליכולת ולעניין אישיים.

אנו מבקשים להביא לידיעת התלמידים והוריהם כי במשק בית הספר מתקיימת פעילות לימודית / חינוכית / משקית, ענפה ביותר. מדי שנה מתבצעים ניסויים רבים בענפי החי והצומח במשק, ומרביתם מסתיימים בעבודות גמר / פרסומים או פרויקטים אישיים.

סידור העבודה

סידור העבודה מנוהל בפיקוחה של סדרנית העבודה חני. בכל מחצית נבחרים תלמידים כסדרני עבודה, ומתפקידם לסייע בשיבוץ התלמידים בענפים השונים, לבדוק נוכחות ולפתור את הבעיות המתעוררות מדי פעם בפעם. הסדרנים ייבחרו ע"י סדרנית העבודה, תוך התייעצות עם מרכזי הענפים וועדת משק (נציגי התלמידים).

שעות עבודה

משמרת בוקר: 8:00 עד 12:30

הפסקה: 10:00 עד 10:30 (מרכז הענף רשאי לשנות את המועדים ע"פ צורכי הענף).

ביגוד

  • לעבודה יש לבוא בלבוש הולם. בכל הענפים, כולל ענפי השירות, חייבים לבוא בנעלי עבודה (נעליים גבוהות סגורות).
  • מרכז המשק רשאי לשלוח הביתה (בתיאום עם ההורים) תלמיד שלא הגיע בנעלי עבודה. במקרה זה יידרש התלמיד להחזיר יום עבודה.
  • בימים חמים יש להצטייד בכובע ובאמצעי הגנה נוספים מפני קרינת השמש.
  • תלמיד, שעובד בענפים בהם עלולים בגדיו להתלכלך (כגון: במשק החי, במספוא ובענפי השירותים), כדאי שיביא איתו בגדים להחלפה. נהג האוטובוס עלול לסרב להסיעו בבגדים מלוכלכים.
  • על פי החוק חל איסור ללבוש מדי צה"ל.

החלפת מקום העבודה בענפים

בסוף כל מחצית יתקיים סבב של החלפת מקום עבודה בענפים. סידור עבודה יעשה מאמץ לשבץ את התלמידים בענפים על פי בקשתם. יש להביא בחשבון כי מגבלות שונות עלולות למנוע מתלמיד לעבוד בענף אותו ביקש (כגון: התמחות תלמידי י"א-י"ב או צורכי המשק, הצורך בבעלי רישיונות נהיגה וכו').

אישורים רפואיים

תלמיד הסובל מבעיות רפואיות חייב לדווח עליהן על-גבי טופס הצהרה עם קבלתו ל"אשל הנשיא" בצירוף אישור רפואי מפורט. יש להקפיד על נוהל זה מדי תחילת שנה.

עבודה בענפים

יום העבודה בענפים מחולק לעבודה מעשית וללימודים עיוניים:

עבודה מעשית מלווה בהדרכה של מרכז הענף, והיא כוללת שיחת בוקר לקביעת מטלות יומיות, הדרכה עיונית ומעשית. מעת לעת רשאי מרכז הענף לבדוק את ידיעותיו של התלמיד ע"י מבדקים, ואלה ישמשו אותו בבואו להעריך את ציוניו של התלמיד בסוף המחצית.

בחינות מעקב – תלמידי י"ב העובדים בענפי המשק מחויבים למלא יומן הכשרה עד תום עבודתם במשק.

בסיום יב' ייבחנו בענף בו התמחו ע"י בוחן חיצוני, בהיקף של 1 יח"ל.

לידיעת התלמידים: ציון 54 ומטה פירושו ציון נכשל. תקנות ביה"ס, בהסתמך על הוראות משרד החינוך, קובעות כי תלמיד אשר יקבל ציון שלילי בעבודה בשתי המחציות, לא ימשיך את לימודיו בביה"ס. ציון שלילי במחצית מחייב מכתב ושיחה עם הורי התלמיד. מאחר שהקריטריונים לקביעת הציונים הינם איכותיים בעיקרם ומתבססים על שיקול דעת של מרכז הענף, קיימת חובה על מרכז הענף לשוחח עם התלמידים לקראת מתן הציונים. במקרה שמרכז הענף סבור כי התלמיד עלול לקבל ציון שלילי, חובתו להתריע על כך בפני מרכז המשק בצרוף דו"ח כתוב. מרכז הענף חייב לקיים שיחה עם התלמיד ולהסביר לו את הנכתב בדו"ח זה. התלמיד רשאי לערער על ציונו בפני מרכז המשק, והערעור ייבדק ע"י מרכז המשק, מרכז הענף וסידור העבודה.

היעדרויות

חלה חובת נוכחות בכל ימי העבודה במהלך שנת הלימודים.

תלמיד שייעדר ללא סיבה מוצדקת, ישלים יום עבודה על חשבון יום לימודים בתיאום מול סידור העבודה.

תלמיד שיעדר מסיבה מוצדקת, יחזיר ימי עבודה החל מהיעדרות שלישית

היעדרויות תפגענה בציון:

כל היעדרות לא מאושרת תגרום להפחתה של 5 נקודות מהציון.

הערה: השלמת יום עבודה תאפשר החזרת הניקוד שנגרע.

תלמיד שלא ישלים ימי עבודה והגיע למכסה של ארבעה ימי היעדרות (כולל מאושרות), יקבל ציון שלילי בתעודה.

*תלמיד שלא יחזיר את ימי היעדרותו מהעבודה יושעה מביה"ס עד להתכנסות מועצה פדגוגית מיוחדת, שתדון במקרה.

  • *החל מהשנה: נוכחות התלמידים במסגרת יום העבודה תופיע בסמארט סקול.